Welkom bij Outdoor Alkmaar! Voordat we starten is het belangrijk om deze algemene voorwaarden goed door te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren van materiaal en de activiteiten aangeboden door Outdoor Alkmaar. 

De huurder/deelnemer is de persoon die als huurder de overeenkomst sluit en/of deelneemt aan een activiteit

De verhuurder is Outdoor Alkmaar, het bedrijf die zorg draagt voor verhuur, activiteiten en instructie.

Zelfstandig materiaal huren kan vanaf 16 jaar. Kinderen onder de 16 jaar mogen slechts onder begeleiding van een volwassene deelnemen.

Bij activiteiten op het water dient iedere huurder/deelnemer in het bezit zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de verhuurder. Indien de huurder/deelnemer over onvoldoende zwemvaardigheid beschikt, geeft hij/zij dit nadrukkelijk aan voor aanvang van de activiteit/huurperiode.

De huurder/deelnemer is verplicht alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf aan verhuurder te melden, voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit/huurperiode. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

De huurder/deelnemer verklaart niet onder invloed te zijn van drugs en/of alcohol. Gebruik of onder invloed zijn van drugs of alcohol is tijdens de activiteit/huurperiode niet toegestaan.

De huurder/deelnemer wordt geacht voor aanvang van de activiteit/huurperiode te beschikken over een voldoende dekkende reis- en/of ongevallenverzekering.

De huurder/deelnemer dient zich te houden aan de instructies de zijn gegeven door de verhuurder. Het is niet toegestaan het gehuurde materiaal ergens anders mee naar toe te nemen dan de locaties die zijn aangegeven tijdens de instructie. De huurder/deelnemer verklaart dat hij de, door de verhuurder verstrekte, instructie begrepen heeft. De huurder/deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de verhuurder.

Het materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en een ingevuld, ondertekend formulier. De verhuurder verstrekt deze gegevens niet aan derden.

De verhuurder zorgt ervoor dat het materiaal dat verstrekt wordt in goede staat verkeert. Dit betekent zonder gebreken, buiten de normale slijtage. De huurder draagt zorg voor het gehuurde materiaal en brengt het gehuurde materiaal in dezelfde staat aan het eind van de activiteit/huurperiode weer terug. De huurder/deelnemer is verplicht het materiaal te gebruiken op een wijze waarvoor het bestemd is. De vermogensschade die de verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging of vermissing  van het materiaal komen voor rekening van de huurder/deelnemer.

De huurder/deelnemer zal de fatsoensnormen geldend op het water of op de openbare weg naleven en  houdt zich aan de geldende wet en regelgeving. Bij schade aan derde(n) veroorzaakt door de huurder/deelnemer zullen de kosten worden verhaald op de huurder/deelnemer. De huurder/deelnemer vrijwaart de verhuurder voor iedere verplichting tot betaling van schadevergoeding aan derden, door wie dan ook geleden, welke schade veroorzaakt is als gevolg van het gebruik van het door de verhuurder en/of de verhuurde materialen.

Huur van de materialen en/of deelname aan een activiteit geschiedt voor eigen rekening en risico van de huurder/deelnemer. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige vorm van persoonlijk letsel en/of schade, waaronder indirecte schade of gevolgschade, ongeacht door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand,, tijdens of ten gevolg van de activiteit/huurperiode, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van de verhuurder.  Indien en voor zover verhuurder aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de duur van de huurperiode en/of tot het einde van de activiteit.

De huurder/deelnemer  is verplicht alle gehuurde materialen op het vooraf afgesproken tijdstip te retourneren bij de verhuurder. Bij overschrijding van het afgesproken tijdstip worden de extra huurkosten doorberekend aan de huurder, naar boven afgerond op volledige uren.

De huurder/deelnemer huurt het materiaal van Outdoor Alkmaar geheel op eigen risico. De huurder/deelnemer verklaart akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden en kennis te hebben genomen van de bijbehorende instructie welke mondeling is uitgevoerd.